De Stichting Noble House is op 1 oktober 1999 - aanvankelijk onder de naam Stichting Hulp Onaanraakbaren Nepal - bij notariële akte opgericht voor onbepaalde tijd. De Stichting is statutair gevestigd te Bosch en Duin.

Het doel van de Stichting is het bevorderen van daadwerkelijke verbetering van primaire levensbehoeften door het bieden van structurele hulp aan de allerarmste gezinnen; in het bijzonder het stimuleren en aanbieden van onderwijs, huisvesting en/of medische zorg aan kansarme kinderen.

De Stichting  voldoet aan de eisen die door de belastingdienst aan de Stichting gesteld worden om als Stichting te worden aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). de Stichting is geregistreed onder ANBI nummer 8090.42.253

Het beleid van de Stichting is er op gericht om de van sponsoren ontvangen giften praktisch volledig in of ten behoeve van Nepal te besteden en zo efficiënt en effectief mogelijk aan te wenden ter realisering van de doelstellingen. Dit beleidsuitgangspunt impliceert nadrukkelijk dat bestuursleden van de Stichting geen vergoeding voor hun werk- zaamheden ontvangen.

Actuele informatie over de activitieten van de Stichting is te vinden op www.Engely.eu alsmede op het facebook account Noble House.  Helaas is de website om technische redenen (tijdelijk) uit de lucht.