Financieel overzicht 2019

De inkomsten van de Stichting vertoonden een daling van € 40.843 in 2018 naar € 37.505 in 2019. Het is  verheugend vast te stellen dat de inkomsten voor de Stichting alsmede het eigen reserves van de Stichting van een zodanige omvang zijn dat de financiering van bestaande verplichtingen vooralsnog voortgang kan vinden.


Balans per 31 december 2019

Staat van baten en lasten over 2019


Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

 

Opbrengsten

Onder dit hoofd zijn alle in het boekjaar ontvangen financiele donaties, giften en schenkingen verantwoord, evenals de waarde van de schenkingen die ontvangen zijn op basis van notariële schenkingsaktes.

Kosten
Alle kosten zijn verantwoord in het jaar waarin zij zijn gevallen, dan wel in het jaar waarin de overboeking naar de projecten heeft plaatsgevonden.

Vaststelling en ondertekening jaarrekening 2019
De balans per 31 december 2019 alsmede de staat van baten en lasten over 2019 en de begroting voor de periode 2020 - 2022 zijn vastgesteld en ondertekend in de op 15 mei 2020 gehouden vergadering van het Bestuur van de Stichting Noble House.