Bestuur

 

Sedert januari 2020 is het Bestuur van de Stichting Noble House als volgt samengesteld:

  • Peter Tersteeg, voorzitter/penningmeester
  • Ernest Hoogkamer
 

Medio 2014 zag Engely Tersteeg zich – wegens ernstige ziekte -  genoodzaakt terug te treden uit het Bestuur en haar functie van voorzitter/penningmeester neer te leggen. Haar functies zijn overgenomen door Peter Tersteeg. Het bestuur is Engely buitengewoon erkentelijk voor de niet aflatende energie waarmee zij de Stichting heeft opgebouwd. Een prestatie van wereldklasse die aanleding was om haar in 2014 een Koninklijke onderscheiding toe te kennen. Op 16 oktober  2014 is Engely overleden.

De bestuurders zijn benoemd voor een periode van drie jaar. Iedere bestuurder kan na afloop van zijn/haar benoemingstermijn terstond worden herbenoemd. Bestuurders ontvangen geen beloning voor de door hen als zodanig verrichte werkzaamheden. De Stichting heeft geen werknemers in dienst.

De Stichting  voldoet aan de eisen die door de belastingdienst aan de Stichting gesteld worden om als Stichting te worden aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). de Stichting is geregistreed onder ANBI nummer 8090.42.253

Het beleid van de Stichting is er op gericht om de van sponsoren ontvangen giften praktisch volledig in of ten behoeve van Nepal te besteden en zo efficiënt en effectief mogelijk aan te wenden ter realisering van de doelstellingen. Dit beleidsuitgangspunt impliceert nadrukkelijk dat bestuursleden van de Stichting geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.